toggle menu

Adatkezelési Tájékoztató

 

A weboldal tulajdonosa felelősséget vállal az Ön személyes adatainak kezeléséért. A vállalat adatait megtalálja az impresszumban.

 

Utolsó frissítés: 2022. november 1.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt tartalmazza, hogy az Ensana s.r.o. (“Ensana” vagy “mi”, illetve annak ragozott formái) hogyan használja és védi az Ön személyes adatait. 

 

Az Ensana üzleti tevékenysége során a vendégektől, leendő vendégektől, üzleti partnerektől, munkatársaktól és más személyektől személyes adatokat kér, szerez és kezel.  Célunk, hogy a megfelelő szolgáltatás nyújtása a lehető legkevesebb személyes adat kezelésével járjon. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt tartalmazza, hogy hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét.  

Ha kérdése van a Tájékoztató tartalmával kapcsolatban, illetve észrevételei vagy javaslatai vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan tehetjük jobbá a Tájékoztatót, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségen:

info@ensanahotels.com

 

Tartalomjegyzék

 

1. Az Ön GDPR szerinti jogai 

2. Adakezelési tevékenységek a magyarországi Ensana szállodák esetén

3. Jogi hivatkozások (az elérhetőségeket is beleértve) 

4. A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések és rövidítések

 

1. A természetes személyek (“érintettek”) törvényes jogai a GDPR értelmében

A GDPR értelmében az érintettek az alábbi egyedi jogokkal rendelkeznek:

a)    Átlátható tájékoztatás

b)    Saját adatokhoz való hozzáférés

c)    Pontatlan adatok helyesbítése

d)    Törléshez (elfeledtetéshez) való jog bizonyos körülmények között

e)    Hozzájárulás visszavonása

f)    Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése

g)    Az adatkezelés elleni tiltakozás

h)    Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá

i)    Adathordozhatóság

j)    “Felügyeleti Hatóságnál” panasszal élni

k)    Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben

 

E jogok bármelyikének értelmében az Ön kérése alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy még a bonyolult eseteket is legfeljebb három hónapon belül megoldjuk. A választ elektronikus úton vagy az Ön által kért egyéb módon juttatjuk el Önhöz.  Az első megkeresésnél nem számítunk fel díjat, de fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az egy éven belül megismételt kérés, illetve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű kérés kezeléséért adminisztratív díjat számítsunk fel.

Figyelem! Kérésének feldolgozásához ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát.

 

Ha úgy gondoljuk, hogy nem szükséges az Ön kérésére eljárnunk, írásban tájékoztatjuk Önt döntésünk indokáról, valamint az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről.

E jogoktól eltérően, ha Ön úgy gondolja, hogy az Ensana az Ön személyes adataival vagy adatainak védelmével kapcsolatban helytelenül járt el, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet orvosolhassuk, és fejleszthessük a vendégeinknek nyújtott szolgáltatásunkat. Hivatalos panaszt emailben vagy postai úton tehet, az 1.12. “Forduljon az Ensanához a GDPR-ral kapcsolatban” pontban megadott elérhetőségeken.

 

1.1 Átlátható tájékoztatás

A GDPR által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtjuk. Az információkat írásban vagy elektronikus úton adjuk meg. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatást is nyújthatunk.

Az alább 1. pontban ismertetett módon segítjük Önt jogai gyakorlásában.

Az alábbi, 1.12 “Forduljon az Ensanához a GDPR-ral kapcsolatban” pontban találhatja emailes és postai elérhetőségünket.  A 2. fejezet bizonyos tevékenységekről szóló pontjaiban egyes konkrét megkeresésekhez külön elérhetőségeket is találhat.

 

1.2 Saját adatokhoz való hozzáférés

Önnek jogában áll az Ensanától igazolást kérni arról, hogy kezelünk-e Önre vonatkozó személyes adatot, és ha igen, kérheti az adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáférést:

a)    Az adatkezelés célja 

b)    Az érintett személyes adatok kategóriái

c)    Azok a címzettek, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, különös tekintettel a nem EU-tagállamokban található címzettekre

d)     A személyes adatok tárolásának időtartama

e)    Hogy Önnek jogában áll személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, vagy személyes adatai kezelésénekkorlátozását kérni tőlünk, vagy e kezelés ellen tiltakozni

f)    Hogy Önnek jogában áll a Felügyeleti Hatósághoz panasszal fordulni

g)    Amennyiben a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtjük, ezen adatok forrása

h)    Hogy az adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, és ha igen, az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír

i)    Amennyiben az Ön személyes adatait egy EU-n kívüli országba továbbítjuk, az Ön jogait védő megfelelő garanciákat biztosítjuk Önnek

 

1.3 Pontatlan adatok helyesbítése

Ha Önről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tárolunk, kérheti azok javítását. Az Ön kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az ilyen személyes adatokat.

 

1.4 Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Önnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni tőlünk, hogy indokolatlan késedelem nélkül teljesítsük e kérését, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

a) Az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség

b) Ön visszavonta a hozzájárulását, és így többé nincs jogalapunk az adatok kezelésére

c) Az adatkezelés jogszerűségének alapját jogos érdekeink szolgáltatják, és Ön azt állítja, hogy nincs az Ön érdekével, jogaival és szabadságjogaival szemben elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

d) Az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik

e) Jogellenesen kezeltük adatait

f) Az Ön adatait a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

g) Az adatok általunk történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője által adott hozzájáruláson alapul, és vagy i. Ön a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a hozzájáruláshoz szükséges életkort, vagy ii. Ön az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges életkort már betöltötte.   Figyelem! Személyes adatait nem törölhetjük, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:

a) véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése; 

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az ilyen kérés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

1.5 Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben Ön hozzájárulását adta az általunk végzett adatkezeléshez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.  Ezt megteheti úgy, hogy a 2. fejezet megfelelő pontjában megadott email címre elküldi kérését, amely fejezet azon tevékenységeket sorolja fel, amelyek esetében személyes adatokat kezelünk. Másik lehetőségként az alábbi 1.11. pontban megadott címre is írhat nekünk.  

Figyelem: az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az általunk már elvégzett adatkezelés jogszerűségét.

 

1.6 Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése

Ön kérheti, hogy az Ensana korlátozza személyes adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

•    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát

•    Az általunk végzett adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

•    Az eredeti célból már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

•    Ön tiltakozik az általunk végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként “jogos érdekeinket” neveztük meg, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek.

Ha az adatkezelés az Ön tiltakozása alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával lehet kezelni, vagy: 

a)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

b)    más személy jogainak védelme érdekében, vagy 

c)    az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Az adatkezelés korlátozása esetén e korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

 

1.7 Az adatkezelés elleni tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen, amennyiben:

•    Az adatkezelés jogszerűségének alapjaként saját “jogos érdekeink” szolgálnak, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek

•    Az Ön adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  (A profilalkotás olyan automatizált döntéshozatal, amelynek során a gazdasági helyzethez, személyes preferenciákhoz vagy tartózkodási helyhez kapcsolódó jellemzőket elemzik, vagy előre jelzik azokat.) Ilyen tiltakozás esetén az Ön személyes adatait az említett célokból többé már nem kezelhetjük.

 

1.8 Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez azonban nem alkalmazandó abban az esetben, ha: 

a) a döntés az Ön és közöttünk fennálló szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy

b) az automatizált folyamatot olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

Az a) esetben az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelméhez megfelelő intézkedéseket kell végrehajtanunk, ideértve legalább Önnek azt a jogát, hogy részünkről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejtse, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

1.9 Adathordozhatóság

A GDPR értelmében az érintett jogosult arra, hogy bizonyos körülmények között a rá vonatkozó személyes adatokat “tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapja. Az érintett arra is jogosult, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.

Amennyiben Ön a fenti 1.2. pont alapján hozzáférést kér személyes adataihoz, ezeket általában széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha Ön kifejezetten azt kéri, hogy írásos formában küldjük el Önnek az adatokat.

 

1.10 “Felügyeleti Hatóságnál” panasszal élni 

Ha Ön úgy véli, hogy a GDPR értelmében tisztességtelenül vagy jogszerűtlenül jártunk el Önnel szemben, az adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál panasszal élhet.  Ha Ön életvitelszerűen nem Magyarországon, hanem egy másik EU tagállamban tartózkodik, jogában áll az érintett ország Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni.  Az alábbi linken találja az adatvédelmi hatóságok nevét és elérhetőségét: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Ha Ön életvitelszerűen Magyarországon vagy az EU-n kívüli országban tartózkodik, a magyar hatósághoz fordulhat panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Magyar nyelvű e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://naih.hu

Egyéb ország esetén kérjük, tanulmányozza a kifejezetten az adott országra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót a rendelkezésre álló nyelvek valamelyikén.

 

1.11 Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértettük a GDPR szerinti jogait, hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult. 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti EU tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

Egyéb ország esetén kérjük, tanulmányozza a kifejezetten az adott országra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót a rendelkezésre álló nyelvek valamelyikén.

 

1.12 Forduljon az Ensanához a GDPR-ral kapcsolatban

A 2. fejezet bizonyos tevékenységekről szóló pontjaiban egyes konkrét megkeresésekhez külön elérhetőségeket is találhat. Egyéb esetben a fent ismertetett jogok gyakorlása érdekében vagy közvetlenül az Ensanához intézett panasz esetében vagy a GDPR-ral vagy az adatvédelemmel kapcsolatos általános megkeresés esetében a kapcsolattartáshoz szükséges email cím és levelezési cím a következő:

Email: info@ensanahotels.com  

Cím: GDPR - Ensana s.r.o.; CZ- Senovázne námestí 992/8, CZ-110 00 Prága 1, Csehország

Kérését továbbítjuk az érintett szállodaüzemeltetőhöz, a jelen tájékoztatóban leírtak szerint.

 

 

2) Adakezelési tevékenységek a magyarországi Ensana szállodák esetén

Az EU-n belüli adattovábbítások és adatfeldolgozók listáját külön dokumentum tartalmazza, amely jelen tájékoztató mellékletét képezi, az EU-n kívüli adattovábbításra és egyes adatfeldolgozókra jelen tájékoztatón belül hívjuk fel a figyelmet.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alább ismertetett egyes adatkezelési tevékenységek vonatkozásában az Ensana, valamint a szállást és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó, érintett Danubius szállodák közös adatkezelőkként járnak el. Az Ensana és az Ensana magyarországi szállodáit üzemeltető Danubius Hotels Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.) mint közös adatkezelők mindenkor betartják a személyi adatok védelmére vonatkozó legszigorúbb előírásokat, és a jelen Tájékoztatóban leírtaknak megfelelően járnak el. Bővebb információt a szállodákra vonatkozóan 3. pontban találhat.

 

2.1 Foglalás

Online, személyesen a szállodában vagy telefonon leadott szobafoglalás esetén az alábbi személyes adatok valamelyikét vagy az összeset kérhetjük:

•Teljes név

•Megszólítás

•Érkezés napja

•Elutazás napja

•Egy szobában tartózkodó felnőttek száma

•Szoba típusa

•A foglalást biztosító, vagy az online fizetéshez szükséges hitelkártya, vagy bankkártya adatai (lásd: 2.10.)

•Gyógyszálló esetén az igénybe vett kezelési csomag

•Email cím

•Cím

•Érkezési idő

•Megjegyzések – itt adhatja meg esetleges preferenciáit

 

Az adatkezelési cél:

- Az adatkezelés célja, hogy be tudjuk azonosítani a foglalást leadó vendéget, a szobát bejelentkezéskor a megfelelő személynek adjuk át, és nyilvántartsuk a fizetési eszközt, amivel elkerülhetjük az azzal járó anyagi kockázatot, ha a vendég végül nem jelentkezik be a szállodába.  

 

•Az Ön emailcímét az alábbi esetekben használjuk,

ha értesítenünk kell Önt a foglalását érintő változásról;

ii. az Ön tervezett érkezése előtt három nappal, hogy emlékeztessük Önt az olyan adatokra, mint például a szálloda címe és a bejelentkezés ideje; valamint

iii. három nappal az elutazás után, hogy arra kérjük, ossza meg velünk a tartózkodásával kapcsolatos észrevételeit annak érdekében, hogy az Ön és más vendégek későbbi látogatásai során még jobb szolgáltatást nyújthassunk.  

 

•A számlán szereplő adatokat a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük

•Távozását követően az adatokat igényérvényesítési és panaszkezelési céllal a polgárjogi elévülési időn belül megőrizzük. 

 

Az adatkezelés jogalapja:

•Az adatkezelés jogalapja, hogy ezekre az adatokra egy szobafoglalásra irányuló szerződés teljesítéséhez van szükségünk. [GDPR 6. cikk (1) bek. b.)]

•Az Ön nevét és emailcímét a tartózkodást követő 3. napig annak érdekében kezeljük, hogy a tartózkodása után emailt küldhessünk Önnek, mivel “az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai”.  Jogos érdekeink közé tartozik ebben az esetben a kiváló minőségű szolgáltatás nyújtása, és úgy véljük, hogy a tartózkodása után küldött email nem sérti az Ön alapvető jogait. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)]

•A számlán szereplő adatokat (név, lakcím) a jogszabályi kötelezettségünk alapján kezeljük. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]

•Távozását követően az adatokat igényérvényesítéshez és panaszkezeléshez fűződő jogos érdekünk alapján őrizzük meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)] 

 

Ha Ön nem adja meg a kért adatokat, nem tudunk Önnek szobát foglalni, vagy probléma esetén kapcsolatba lépni Önnel.

 

Az adatkezelési idő:

•Amennyiben az adatokra a számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni.  Ezért ha Önnek a számlát 2021. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2029. december 31-ig kell megőriznünk.

•A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget.  Jogszabályi kötelességünk, hogy a tárgyévet követő 5 éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.

•Távozását követően az adatokat a polgárjogi elévülési ideig, a tárgyévet követő 5 évig megőrizzük.

Az említett releváns adatmegőrzési időtartamok közül a leghosszabb időtartam leteltével töröljük az adatokat.

 

Adatfeldolgozó:

Foglalás céljából személyes adatait a virtual-zoom s.r.o (székhely: Office center Zirkon, Sokolovská 131/86 - Karlín, 186 00 Praha 8), az adatfeldolgozónk kezeli, aki a CRM rendszerünk megfelelő működéséért felelős, és aki adatfeldolgozó tevékenységét a közöttünk fennálló szerződéses feltételeknek és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni.

 

Az adatok harmadik országokba történő továbbítása:

Amikor Ön a honlapunkon szobát foglal, az adatait egy, a Sceptre Hospitality Resource, egy USA-beli társaság által üzemeltetett alkalmazásban adja meg.  Az Ön személyes adatait tehát egy harmadik országba továbbítják.  Az adattovábbítás megfelelőségét az Általános Adatvédelmi Kikötések alkalmazása garantálja. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

 

 

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@ensanahotels.com címre küldött e-mail útján.

 

2.2 Bejelentő lap

Az adatok köre és az adatkezelés jogalapja:

Kötelezően megadandó személyes adatok (Ezen adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele):

•A Turisztikai törvény előírásai alapján a jogi kötelezettség teljesítése érdekében rögzítjük és tároljuk minden szállóvendégünk: családi és utónevét; születési családi és utónevét; születési helyét és idejét; nemét; anyja születési családi és utónevét; a személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatait, állampolgárság, vízum, v. engedély száma, beutazás helyét és idejét. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]

•Önkormányzati rendelet további adatok megőrzését is előírhatja. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]

•Az igényelt szolgáltatás (szállás, wellness, stb…) teljesítése érdekében (szerződés alapján) kezeljük még pl.: elérhetőségek, törzsvendégprogram szám, fizetés módja, bankkártya adatok, szobaszám, vendégek száma, [GDPR 6. cikk (1) bek. b.)]

•A Társaság a szolgáltatások fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli a távozást követő 3 napig az Ön nevét és e-mail címét annak érdekében, hogy megkérdezzük véleményét a szolgáltatásainkról és ez által fejlesszük azokat. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)]

•A számlán szereplő adatokat (név, lakcím) a jogszabályi kötelezettségünk alapján kezeljük. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]

•Távozását követően az adatokat igényérvényesítéshez és panaszkezeléshez fűződő jogos érdekünk alapján őrizzük meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)] 

 

Nem kötelező statisztikai adatok:

•Statisztikai célból a személyes adatoktól elkülönítetten kezeljük a következő adatokat: üzleti út, szabadidős utazás.

Az adatok nagy része a foglalás alapján és bejelentkezéskor az okmányolvasó segítségével kitöltésre kerül. Kérjük, hogy mindig ellenőrizze az adatok helyességét.

 

Az adatkezelés célja:

•Szállodai szolgáltatások nyújtása, ideértve a kapcsolattartást és a szolgáltatás fejlesztését is. 

•A Turisztikai törvény, a Számviteli törvény és a helyi önkormányzati rendelet által megjelölt adatkör rögzítésének és tárolásának célja a jogszabályi megfelelés biztosítása.

•Távozását követően az adatokat igényérvényesítési és panaszkezelési céllal a polgárjogi elévülési időn belül megőrizzük. 

 

Az adatkezelési idő:

•Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni.  Ezért ha Önnek a számlát 2021. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2029. december 31-ig kell megőriznünk.

•A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget az önkormányzati rendeletben meghatározott adatkörrel, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget.  Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított a tárgyévet követő 5 évig megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.

•Távozását követően az adatokat a polgárjogi elévülési ideig, a tárgyévet követő 5 évig megőrizzük.

•A Turisztikai törvény előírásai alapján rögzített személyes adatokat a következő év végéig tároljuk a kijelölt központi tárhelyen. Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a bejelentkezés során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a bejelentkezés során felvett adatok kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@ensanahotels.com címre küldött e-mail útján.

 

2.3 Wellness, gyógyászat és gyógytorna

A gyógyászati ellátást a szálloda egyéb szolgáltatásaitól elkülönítve veheti igénybe. Ön a már előre igényelt gyógyászati csomag alapján vagy a helyszínen kiválasztva juthat hozzá a szálloda által kínált kezelésekhez. A gyógyászati ellátás igénybevétele előtt minden Vendéget orvoshoz irányít az elszeparált részlegen dolgozó diszpécser munkatárs. Ön az orvosnál Kezelési lapot kap, melyet az orvos tölt ki az alábbiak szerint:

•Azonosításhoz szükséges adatok: név, tb szám, születési dátum, telefonszám

•Korelőzmények: betegségei, gyógyszerei, panaszai stb. Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően mely egészségügyi adat felvétele szükséges.

A Vendég ezt követően a kezelési lapjával jelentkezik az adott kezelésre, ahol csak a kezelőlapon feltüntetett ellátáshoz szükséges minimális információkat látják a kezelésben részt vevő munkatársak. A részletes betegadatokat csak az orvos és asszisztense láthatja.

 

Az adatkezelés célja:

Az Ön egészségmegőrzésének, -javításának, -fenntartásának előmozdítása.

Az adatkezelés jogalapja:

•az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok tekintetében: A jogszabályielőírás [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont; GDPR 9. cikk (1) bek. h) pont];

•az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően elő nem írt, de az orvos által szükségesnek ítélt személyes adatok tekintetében: Az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, GDPR 9. cikk (1) bek. a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható személyesen az orvosnál, vagy az info@ensanahotels.com e-mail címen. A visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Mivel Ön önként fordult hozzánk személyes adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását - A 1997. évi XLVII. törvény 12. § (2) bekezdése alapján - ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell tekinteni.

 

Az adatkezelési idő:

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig őrizzük meg.

 

Adattovábbítás:

•A kötelezően rögzíteni és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér felé továbbítani szükséges az Ön következő adatait:

Magyar vendég esetén: név, születési név, TAJ szám, lakcím, születési hely és idő, anyja neve; 

Külföldi vendég esetén: név, születési név, útlevélszám vagy menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma, Európai egészségbiztosítási kártya száma;

Menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezése előtt álló esetén további adat: lakcím, születési hely és idő, anyja neve 

Minden vendég esetén: Egészségügyi dokumentáció (diagnózis, panasz, státusz, javasolt terápia) 

•Az Ön háziorvosa részére az egészségügyi adatok csak az Ön kifejezett tiltakozása esetén nem továbbíthatók.

 

Adatfeldolgozás:

Az adatkezelés során -szállodától függően - a HostWare Kft. (székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.; feladat: szoftverkarbantartás) vagy a Hospitality and Retail Systems Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49; feladat: szoftverkarbantartás) adatfeldolgozóként jár el.

 

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az egészségügyi szolgáltatások során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk az egészségügyi szolgáltatások során felvett adatok kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@ensanahotels.com címre küldött e-mail útján.

 

2.4 Fitness

Az adatkezelés célja:

A fitness szolgáltatás nyújtása és panaszkezelés: 

•a név, születési dátum és fénykép megadása az azonosítást szolgálják; 

•az egészségi állapothoz és a tagsághoz kapcsolódó adatok a szolgáltatás testre szabását és az egészségügyi kockázatok elkerülését; 

•míg a többi személyes adat (telefonszám, e-mail cím) a kapcsolattartást szolgálja, A kapcsolattartási adatok megadása nem kötelező, de a kapcsolattartás feltétele.

 

Nem kötelező statisztikai adatok:

•statisztikai célból a személyes adatoktól elkülönítetten kezeljük a következő adatokat: pl.: hol hallott a klubról.

Jogszabályi megfelelés:

•magánszemély vásárlása esetén a név és cím.

 

Némely adat az előzetes egyeztetés alapján ki lesz töltve érkezéskor, annak érdekében, hogy gyorsítsuk a vásárlási folyamatot. Kérjük, hogy mindig ellenőrizze az adatok helyességét.

 

Az adatkezelési idő:

•Az Ön személyes adatait a bérlet lejáratának napjától, vagy egyszeri belépésétől számított a tárgyévet követő 1 évig kezeljük a panaszkezelés érdekében. Amennyiben hozzájárulását még az 1 év lejárta előtt visszavonja, az egészségügyi adatait a visszavonás közlésekor töröljük. 

•A számlát 8 évig meg kell őriznünk.

 

A hírlevélre feliratkozó, promóciós megkereséshez hozzájáruló Vendégek esetén a fenti adatokat a Társaság a jelen Tájékoztató 2.7. pontjában foglaltaknak megfelelően kezeli tovább.

 

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az e szolgáltatás nyújtása érdekében felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb e szolgáltatáshoz kapcsolódó okból kíván kapcsolatba lépni velünk, kérjük, jelezze felénk az info@ensanahotels.com címre küldött e-mail útján.

 

2.5 Vendég kérdőív és értékelő rendszer

Az Ensana hotels szállodák szolgáltatásairól a társaságnál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként, e-mail és papír alapú vendég kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg a Vendégek a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor Ön megadhatja az alábbi személyes adatait:

•    Név

•    Látogatás dátuma

•    Szobaszám

•    Elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám, lakcím)

 

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a válaszadás biztosítását szolgálja. 

 

Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat a Társaság statisztikai célokból is felhasználhatja.

 

Amennyiben véleményét anonim módon közli velünk, személyes adatot nem kezelünk. Ha kér visszajelzést tőlünk, úgy munkatársunk legkésőbb 30 napon belül a megadott elérhetőségek egyikén (e-mail, cím, telefonszám) felkeresi Önt. 

 

Az adatkezelés célja: 

Kapcsolattartás a véleményezővel és panaszkezelés.

 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)].  Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, vagy visszavonja hozzájárulását, úgy nem tudjuk kérdését megválaszolni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatkezelési idő: 

Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Az értékelő rendszer használatához megadott e-mail címet és felhasználónevet az Ön ilyen irányú kérése esetén töröljük.

 

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@ensanahotels.com címre küldött e-mail útján.

 

2.6 Kamerarendszer

A Társaság által üzemeltetett szállodák területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az adott szállodában, a helyszínen a Front Office munkatársaitól kaphat. A kamerarendszer adatkezelési tájékoztatóját kérésére továbbítjuk az Ön részére. Ilyen igényét kérjük, jelezze az adott szálloda általános e-mail, vagy posta címére küldött levél útján. 

 

2.7 Hírlevél 

Hírlevél küldése érdekében az Ön nevét, e-mail, valamint esetenként lakcímét kezeljük. A hírlevél küldése kapcsán lehetősége van beállítani, hogy milyen témában, illetve milyen régióra vonatkozóan kér hírlevelet. Tároljuk az Ön nyelvi beállításait is.

 

Az adatkezelés célja: 

Az Ön tájékoztatása az aktuális akciókról és újdonságokról. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az Ön hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]  Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudunk hírlevelet küldeni az Ön részére.

 

Az adatkezelés időtartama: 

Hírlevelünket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több hírlevelet kapni, arról bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található link segítségével, vagy az info@ensanahotels.com-ra küldött e-mail útján. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

 

Adattovábbítás: 

A Danubius Hotels Group cégcsoporton és az Ensanán belül történik adattovábbítás. Ezért felhívjuk a figyelmét, hogy a hírlevél feladójaként az Ensana s.r.o., a CP Regents Park Two Ltd, a Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., a Balneoclimaterica SRL, valamint a Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s, is megjelenhet. Bővebb információt a 3. pontban találhat. Az érintett szállodák a hírlevéllel kapcsolatos adatkezelésük során a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint járnak el.

 

Adatfeldolgozó:

Személyes adatait a Virtual-zoom s.r.o (székhely: Office center Zirkon, Sokolovská 131/86 - Karlín, 186 00 Praha 8), az adatfeldolgozónk kezeli, aki a CRM rendszerünk megfelelő működéséért felelős, és aki adatfeldolgozó tevékenységét a közöttünk fennálló szerződéses feltételeknek és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@ensanahotels.com címre küldött e-mail útján.

 

2.8 Törzsvendég Program (Ensana Life és Danubius EuroPoints) és Ensana Corporate Program (Danubius Bonus)

Az Ensana több hűségprogramot is kínál.

 

Az Ensana Life egy új hűségprogram, amely az Ensana szállodákban eltöltött éjszakák alapján kedvezményekkel és egyéb előnyökkel jutalmazza vendégei hűségét.

További információ: https://www.ensanahotels.com/hu/ensana-life/feltetelek

 

A Danubius EuroPoints törzsvendégprogram elsősorban a Danubius szállodák vendégeinek hűségprogramja, de 2022. év végéig az Ensana szállodákban is beválthatók az EuroPontok. További információ: https://www.danubiushotels.com/hu/danubius-euro-points. 

 

A Társaság Corporate Programja egy a Társaság corporate partnerei – jogi személyek – részére nyújtott exkluzív szolgáltatás, melynek célja a kedvezmények nyújtása a partnerek részére

 

A hűségprogramokban főképp az alábbi személyes adatokat kezelheti a Társaság:

Természetes személy esetén:

•    Név

•    Nem

•    Levelezési cím

•    Cím

•    Telefonszám

•    Email cím

•    Születési dátum (A programokban tizennyolc éven aluliak nem vehetnek részt.)

Jogi személy esetén kezelt személyes adatok:

•    A kapcsolattartó neve

•    Levelezési cím

•    Telefonszám

•    Email cím

Ezen felül a hűségprogram feltételeinek teljesítésével kapcsolatos információkat (megszerzett pontok, éjszakák száma, kedvezmények és előnyök igénybevétele vagy az adott program szempontjából releváns egyéb információk), az Ön hűségkártyájának számát, érvényességét és jelszavát.

 

Az adatkezelés célja:

Kedvezmények nyújtása a résztvevők számára. Értesítés küldése a kedvezményekről.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti adatai törlését a dep@danubiushotels.com vagy az info@ensanahotels.com e-mail, vagy a Társaság posta címére (Danubius Hotels Zrt. 1051 Budapest, Szent István tér 11.) megküldött levél útján, azzal, hogy az nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy hozzájárulás nélkül, nem lehet a törzsvendég program tagja.

 

Az adatkezelési idő:

•Az átadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg az érintett az adott programban részt vesz.  

•A magánszemély/jogi személy nevére szóló Corporate program tagság az utolsó szállodai szolgáltatás igénybevételétől számított 2 (kettő) év után inaktívvá válik. 

•A tag szükséges személyes adatait a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásokban meghatározott ideig tárolja, és a határidő leteltével törli azokat.

 

Közös adatkezelés:

Felhívjuk a figyelmét, hogy a törzsvendégprogram tekintetében, a szállodák átjárhatósága érdekében az Ensana s.r.o., a CP Regents Park Two Ltd, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., a Balneoclimaterica SRL, valamint a Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s közös adatkezelők. Bővebb információt a szállodákra vonatkozóan 3. pontban találhat. A közös adatkezelők az adatkezelésük során mindenben a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint járnak el.

 

Előfordulhat, hogy a programokban való részvételhez további személyes adatok megadására van szükség, ilyen esetekben a Társaság az adatbekéréssel egyidejűleg tájékoztatja az érintettet az adatkezelés céljáról, módjáról és időtartamáról.

 

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk a dep@danubiushotels.com vagy az info@ensanahotels.com címre küldött e-mail útján.

 

2.9 Bankkártya adatok

A szobafoglalás és online fizetés esetén az alábbi bankkártya adatok megadását kérjük:

•    Kártyán szereplő név

•    Kártya szám

•    Lejárat

•     CVC (kizárólag fizetés esetén

 

Az adatkezelés célja:

A fizetés vagy a foglalás biztosítása, és a foglalás végösszegének vagy egy részének lehívása lemondástól függően. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

A szobafoglalás, mint szolgáltatás érdekében kötött szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bek. b.)] Az adatok megadása kötelező, a szolgálatás nyújtásának feltétele.

 

Az adatkezelési idő:

A bankkártya adatok titkosításra kerülnek, felfedésük csak a tranzakció érdekében, kizárólag az arra jogosult személy részére lehetséges. A szállodából történő távozást követően az adatok többé nem fedhetők fel, a hozzáférés nem lehetséges. Az adatokat 8 év után töröljük.  

 

Adatfeldolgozó:

A szolgáltatást az Adyen N.V. (székhely: Adyen N.V.; Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ in Amsterdam, the Netherlands.) adatfeldolgozóként biztosítja.

 

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk a szervezes@danubiushotels.com vagy az info@ensanahotels.com címre küldött e-mail útján.

 

2.10 Közösségi portálok (pl. Facebook, Instagram)  

A Társaság, illetve a Társaság által üzemeltetett szállodák/éttermek/fitness klubok/ stb. külön-külön is elérhetőek a Facebook és Instagram közösségi portálon. Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó az adott oldalon található „like”/ „tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. A Társaság a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

Az adatkezelés célja:

A Társaság által üzemeltetett szállodák/éttermek/fitness klubok/ stb. weboldalain található tartalmak megosztása, egyéb hírek, akciók közlése, kapcsolattartás. A Facebook oldalak segítségével Ön szobát foglalhat, részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása[GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]  , melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen oldalunk nyilvános.

Az adatkezelési idő:

Az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart.

A Facebook és Instagram tőlünk független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:

•    https://www.facebook.com/policies/cookies/

•    https://www.facebook.com/about/privacy/update

Az Instagram adatkezeléséről az alábbi linken kaphat tájékoztatást:

•    help.instagram.com

Szobafoglalás esetén a Vendéget a rendszer automatikusan átirányítja a Társaság honlapjára. Az adatkezelés a 2.1. pontban foglaltak szerint folyik. 

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@ensanahotels.com címre küldött e-mail útján.

 

2.11 Webshop

Szállodai éttermi voucher és programbelépők, különböző fitness és spa szolgáltatások igénybevételére szóló napijegyek, bérletek és day spa programok utalvány formájában történő megvásárlására online internetes rendszeren keresztül (webshopban) is lehetőség van az online kitölthető megrendelő lap segítségével, amelyhez az alábbi adatok megadására van szükség:

•    Vezetéknév

•    Keresztnév

•    Email cím

•    Számlázási adatok (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám)

A fentieken túl, a Társaság kezeli a vásárlás időpontját és dátumát, a szolgáltatás megnevezését, annak árát, a vásárlás végösszegét és a Vásárló IP címét.

Az adatkezelés célja:

A vásárlókkal történő kapcsolattartás, a szolgáltatás teljesítése, a vásárlás feldolgozása és az ahhoz kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése. A vásárlást követően az adatok megőrzésének célja az igényérvényesítés és panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja:

•A szerződés teljesítése, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. Az adatok megadása kötelező, a vásárlás feltétele. [GDPR 6. cikk (1) bek. b. és c.)]

•A vásárlást követő igényérvényesítési és panaszkezelési célú megőrzés jogalapja a célokhoz fűződő jogos érdekünk. [GDPR 6. cikk (1) bek.f.)]

Az adatkezelési idő:

•A személyes adatok a szolgáltatás teljesítését követően 5 évig megőrzésre kerülnek.

•A vásárláshoz kapcsolódó bizonylaton szereplő adatok (név, cím) megőrzésre kerülnek a vásárlásától számított 8 évig. Online bankkártyás fizetéshez automatikusan átirányítjuk az alábbi adatkezelő oldalára:

OTP Bank Nyrt. (Székhely: 1051 Budapest, Nádor Street 16.; regisztrációs szám: 01-10-041585; web: www.otpbank.hu )

 

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@ensanahotels.com címre küldött e-mail útján.

 

2.12 Kapcsolat

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, Facebookon keresztül, telefon, postai úton, vagy az erre kialakított űrlapok útján (pl.: ajánlatkérés). 

Az adatkezelés célja: 

Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Mivel Ön keres meg minket, az adatkezelés jogalapja az hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni megkeresését. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes űrlapokon feltüntetett adatmezők, a tapasztalataink alapján kerültek kialakításra, mely során az adott kérés megválaszolásához legszükségesebb adatokat kérjük el. A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillaggal jelöljük.

Az adatkezelési idő: 

Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Amennyiben azonban– a levelezés természetéből adódóan - adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg a Társaság, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tároljuk.

Adattovábbítás:

Az adott szállodát érintő megkeresést az Ensana Health Spa Hotel érintett tagjának továbbítjuk. 

 

2.13 Panaszkezelési jegyzőkönyv

A fogyasztói panaszkezelés során, ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

 

A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

•    A fogyasztó neve, lakcíme

•    A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja

•    A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke

•    A Társaság nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges

•    A jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása

•    A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

•    Telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

 

Az adatkezelés célja:

A panasz kivizsgálása és kapcsolattartás a panasztevővel.

 

Az adatkezelés jogalapja:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése, mely kötelezővé teszi a fenti adatkezelést. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]

 

Az adatkezelési idő:

A jegyzőkönyv felvételétől számított 3 év.

 

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@ensanahotels.com címre küldött e-mail útján.

 

2.14 Üzleti kapcsolattartás

A legtöbb céghez hasonlóan Vállalatunk is üzleti célú kapcsolatot tart fenn más szervezetek egyes alkalmazottjaival, akik nevét, üzleti pozícióját és elérhetőségi adatait eltároljuk. 

 

Az adatkezelés célja:

Az ilyen adattárolást minden esetben az illető hozzájárulásával, annak érdekében végezzük, hogy vállalataink együttműködés céljából kommunikálhassanak. 

 

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelési tevékenységünk jogalapja „a szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek” [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)].

 

Az adatkezelési idő:

Az üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait legalább évente ellenőrizzük, és eltávolítjuk a rendszerből azokat, amelyek már nem időszerűek.

 

A fentiekkel azonos módon járunk el a sajtó képviselőinek személyes adatai kezelése során.

 

2.15. Vásárlók könyve (panaszkönyv)

 

Az adatkezelés célja:

A vásárlók könyvének biztosítása jogszabályi kötelezettség.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítése. A fogyasztóvédelmi jogszabályi előírások miatt szükséges a megőrzés. Az adatok megadása a válaszadás feltétele. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)].

 

Az adatkezelési idő:

A bejegyzéseket 3 évig megőrizzük.

 

3) Jogi hivatkozások (az elérhetőségeket is beleértve)

 

Az általa használt személyes adatok adatkezelőjeként az Ensana, a GDPR értelmében, köteles hivatalos nevéről, elérhetőségeiről és egyéb adatairól tájékoztatást közzétenni.  Ez a rész a GDPR által előírt minden információt, valamint ezeken felül további jogi információt tartalmaz.

A szállodáinkat üzemeltető jogi személyek teljes hivatalos neve:

 

Név: Danubius Hotels Zrt.

Székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-10-041120041669

Adószám: 10594702-2-41

Képviseletében eljár: Kovács Balázs Vezérigazgatóvezérigazgató

Adatvédelemért felelős jogi munkatárs telefonszáma: 06/1-889-4172

E-mail címe: adat@danubiushotels.com

 

A Danubius szállodák profiltisztítás céljából két divízióba tömörültek: a City divízió a városi szállodákat, a SPA divízió pedig a gyógy-wellness szállodákat foglalja magába. A városi szállodákat továbbra is a Danubius Zrt. üzemelteti, míg a gyógy-wellness szállodák üzemeltetését a prágai központú Ensana s.r.o. vette át. Ennek eredményeként a lent megjelölt szállodák tekintetében a Danubius Zrt. és az Ensana s.r.o. (korábbi nevén Arisende s.r.o.) közös adatkezelőként járnak el a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. 

 

Cég neve: Ensana s.r.o.

Székhely: Senovážné náměstí 922/8, 110 00 Prága

Cégbíróság neve: Krajský soud v Plzni

Regisztráció szám: C 33301

Azonosító szám: 05456274.

 

Az Ensana s.r.o. által üzemeltett szállodák tulajdonosai a Danubius Hotels Zrt-n túlmenően az alábbi társaságok: 

 

Cég neve: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. 

Rövidített név: SLKP, a.s.

Székhely: Winterova 29, 921 29 Piešťany, Szlovákia

Regisztráció szám: Obch. reg. KS Trnava, odd. Sa, vlozka č. 181/T 

EU adószám: SK2020389668.

 

Cég neve: Balneoclimaterica SRO Sovata

Székhely: Str, Trandafirilor nr. 99, Cod.545500, Románia

EU adószám: RO1245068.

Regisztráció szám: J26/266/1991 

 

Cég neve: Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s.

Székhely: Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně, Csehország

Regisztráció szám: B 196

EU adószám: CZ45359113.

 

Cég neve: Buxton Crescent Limited

Székhely: The Buxton Crescent Hotel & Thermal Spa / The Crescent,  SK176H Buxton, UK

Regisztráció szám: 5157394

Adószám: GB858386275

Cég neve: Old Hall Hotel Ltd.

Székhely: The Square, Buxton, SK17 6BD, UK

Regisztráció szám: 01690758

Adószám: GB388152231

 

 

A fenti társaságok együttesen tekinthetőek Ensana Hotels cégcsoportnak. 

A közös adatkezelésben érintett szállodák:

 

Danubius Hotels Zrt.: 

Ensana Thermal Margitsziget

Ensana Grand Margitsziget

Ensana Thermal Sárvár

Ensana Thermal Aqua

Ensana Thermal Hévíz

    

Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s.:

Ensana Nové Lázně 

Ensana Centrální Lázně 

Ensana Hvězda 

Ensana Pacifik 

Ensana Butterfly 

Ensana Vltava

Ensana Svoboda

 

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. 

Ensana Thermia Palace

Ensana Esplanade

Ensana Splendid

Ensana Vila Trajan

Ensana Jalta

Ensana Pro Patria

Ensana Smrdáky

 

SC Balneoclimaterica SRO A Sovata:

Ensana Bradet

Ensana Sovata

Ensana Ursina

 

Buxton Crescent Limited

Buxton Crescent

Old Hall Hotel Ltd 

Old Hall

 

 

4) A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések és rövidítések

A fogalommeghatározások nagy része az EU általános adatvédelmi rendeletén (GDPR) alapul.  Ez egy jogi dokumentum, ezért ugyanazt a tartalmat nem lehet egyszerűen, röviden megfogalmazva visszaadni.  Itt az a célunk, hogy egyértelmű magyarázatot adjunk, ami megkönnyíti a szöveg megértését; ez időnként kizárja a teljes jogi meghatározás részleteinek ismertetését.  A társaság politikája értelmében teljeskörűen megfelelünk a GDPR követelményeinek, és az Önök jogai nem csorbulnak amiatt, hogy az itt közölt magyarázatot leegyszerűsítettük.

 

Kifejezés vagy rövidítés Magyarázat

Adatkezelő: A személyes adatok feldolgozását meghatározó jogi szervezet.

 

Érintett: Az EU-ban vagy az EU-n kívül élő személy, aki egy az EU-ban működő szervezettel kapcsolatban áll.  Az ilyen egyént “érintettnek” tekintjük, és a GDPR értelmében jogokkal rendelkezik saját adatainak feldolgozása során.

 

EU: Az Európai Unió

 

GDPR: Az EU általános adatvédelmi rendelete, ami 2018. május 25-én lépett hatályba.  

 

Személyes adatok: Bármely az egyénre vonatkozó információ, amely lehetővé teszi az azonosítást számos módszer segítségével, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: 

•    Az egyén neve, azonosító száma, címe, anyja születési neve, vagy

•    egy vagy több olyan tényező, ami az egyén fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására kifejezetten utal.

 

Adatfeldolgozás: Bármely művelet vagy műveletek összessége, amelyet a személyes adatokon végeznek, akár automatikusan, akár nem, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: 

Adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, abba való betekintés, felhasználása, közlés továbbítása, terjesztése, összehangolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.

 

Adatfeldolgozó: Az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.

 

Profilalkotás: Automatikus feldolgozás, ami személyes adatokat használ ahhoz, hogy elemezze azokat, vagy előrejelzéseket végezzen az egyén munkateljesítményét, gazdasági helyzetét, egészségét, személyes preferenciáit, érdeklődését, megbízhatóságát, viselkedését, helyét vagy mozgását illetően.

 

Álnevesítés: Kódolás vagy személyes adatok olyan más módon történő fenntartása, amellyel nem köthetők egy konkrét adatkezelés alanyához kiegészítő információ megadása nélkül. A kiegészítő információt külön kell tárolni és védeni kell a jogosulatlan felhasználástól technikai és szervezési intézkedésekkel.

 

Adatok különleges kategóriái: Nagyon szigorú korlátozások érvényesek a “különleges kategóriákba” tartozó személyes adatok feldolgozására.  Ezek a következők: 

•    Faji vagy etnikai eredetet, politikai véleményt, vallási vagy filozófiai nézeteket vagy szakszervezeti tagságot felfedő adatok

•    Genetikai adatok és biometrikus adatok feldolgozása az egyén egyedi azonosítása céljából, az egészségre vagy a személy szexuális életére vagy szexuális orientációjára vonatkozó adatok, vagy

•    Büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó adatok.

 

Felügyeleti Hatóság: Uniós tagállam felállíthat független köztestületet a GDPR alkalmazásának nyomon követésére és - szükség esetén - közbelépésre az egyének jogainak védelmére a GDPR értelmében.

 

Harmadik ország: Bármely az EU-n kívüli ország.

 

Adattovábbítás: Személyes adatok továbbítása az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól az EU-n kívüli jogi személy felé.